CAT - BEROEPSCODE & TUCHTREGLEMENT
CAT-beroepscode
De CAT-therapeut zal, voorzover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven elke patiënt de meest geschikte behandeling te geven. Hij zal de grenzen van zijn beroep ten opzichte van andere natuurlijke en reguliere deskundigen, werkend op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen. Hij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het gebied van zijn eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.De CAT-therapeut zal zijn patiënten naar beste vermogen behandelen en bijstaan, zonder aanzien des persoons. Hij zal feiten van vertrouwelijke aard aan hem toevertrouwd te allen tijde dienen te respecteren. De CAT-therapeut behoort al zijn kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden, o.a. door permanente educatie (nascholing) welke verzorgd wordt door de CAT. De CAT-therapeut zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met beroepsethische opvattingen of het normaal fatsoen. Al deze gedragsregels, en die gevallen waarin niet voorzien, vallen ter toetsing onder het CAT-tuchtreglement.
CAT-tuchtreglement
Door inschrijving in het CAT-register onderwerpt men zich aan de tuchtrechtspraak van de CAT, zoals geregeld in dit CAT-tuchtreglement. Een commissie bestaande uit twee personen uit het CAT-bestuur en twee CAT-therapeuten en een deskundige door het CAT-bestuur aan te wijzen, zullen binnen twee maanden schriftelijk een bindende uitspraak doen omtrent een schending van de gedragsregels, onvakkundige behandeling, krenkende bejegening, toebrengen van schade - niet zijnde immateriële schade, geschillen en/of beroepsethische opvattingen en/of het normaal fatsoen.